Site menu:

Spam Blocked

共有3,545,171 位同名同姓的人來訪

Site search

Banner

Categories

Recent Posts

Recent Comments

RSS 同名同姓的李焯雄aka Li Zhuoxiong

Archives

Links:

Tag: 祝鏘博 James Chu

[works]極度澎湃(最正確版)

極度澎湃
作詞:李焯雄/ 作曲:祝鏘博 James Chu+ 況樂 Lars Quang/ 演唱:Super 131
EP: Super 131 EP
發行日:2012年12月14日
* 恭喜 Super 131發片了啊,不過我看到MV才發現,現在的版本多了一段Rap詞
(「大腦不斷的XXXX 站在…」)
那…真的不是我寫的喔
(蛤,簡介不是說「極度正面的歌詞」的咩?!!!)
D1
WO WO WO WO WO WO WO WO WO
(WO WO WO WO WO)
WO WO WO WO WO WO WO WO WO
(WO WO WO WO WO)
WO WO WO WO [...]